Address:
PO Box: 5694 (Kathmandu)
Madhyapur Thimi-17, Sanothimi
Bhaktapur
Nepal
Phone:
00977-1-6630187, 6630409
Fax:
00977-1-6630289